Veikla

Įstaigos veiklos tikslai:

  • Formuoti jaunimo pilietines nuostatas, ugdyti intelektualią, pilietišką, demokratišką, kūrybišką ir savarankišką asmenybę;
  • Padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį Savivaldybės ir šalies gyvenimą;
  • Skatinti jaunimo iniciatyvą, saviraišką, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
  • Telkti jaunimą bendroms aktualioms problemoms spręsti, skatinti tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
  • Skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą;
  • Spręsti vaikų, jaunimo ir senjorų laisvalaikio užimtumo problemas;
  • Propaguoti jaunimo neformalų ugdymąsi, pagrįstą savivaldos, savanoriško dalyvavimo ir savarankiškumo principais;
  • Rinkti, kaupti ir nemokamai teikti jaunimo organizacijoms informaciją, susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais;
  • Viešųjų interesų tenkinimas inicijuojant ir administruojant tiek atskiroms socialinėms grupėms, tiek ir visai visuomenei reikšmingus projektus.
  • Jaunieji nariai yra svarbūs šauliškų tradicijų puoselėtojai ir skleidėjai visuomenėje. Tad svarbu, kad jaunasis šaulys visuomet būtų pavyzdingas moksleivis, sūnus, dukra, pilietis.